Information om Danske Vandløb


Danske Vandløb har fået udarbejdet ovenstående film om foreningen. Vi har ligeledes fået udarbejdet en brochure om foreningen, som findes her.

Strømrendeskæring og netværksskæring af grøde i vandløb er ikke det samme.

Notat beskriver hvordan et vandløbs vandføringsevne påvirkes af om grødeskæringen foregår som strømrendeskæring eller netværksskæring. Notatet findes her

Generalforsamling i Danske Vandløb 20. marts 2024

Danske Vandløb afholdte generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 hos Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg med forslag til vedtægtsændringer, som blev vedtaget. De vedtagene vedtægter findes her

Generalforsamlingen blev indledt med et indlæg fra Landboretskonsulent i Agri Nord,Hans Ole Kristensen som har mange års erfaring med rådgivning om de juridiske forhold vedrørende vandløb. Hans Ole har opnået gode resultater for lodsejere vedrørende vandløbsregulativer, taksationssager og har været rådgiver vedrørende klagesager for Danske Vandløb ved Gudenå.

Se det samlede program som Word-fil her og som pdf-fil her

Powerpointen der blev brugt til selve generalforsamlingen findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her mens artikel om generalforsamlingen fra Effektivt Landbrug findes her.


Vandløbskonferencen den 22/11 i Fredericia

Danske Vandløb afholdt sammen med Bæredygtigt Landbrug vandløbskonference onsdag den 22. november kl. 9.30 i Frederecia i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Frederecia, hvor Danske Vandløb havde et indlæg om klimatilpasningsvirkemidler i danske vandløb.

Se det fulde program her.

Formandens opfordring til deltagelse er her.

Se formandens indlæg her.

Læs Bæredygtigt Landbrugs omtale af konferencen her.

Effektivt Landbrug har også omtalt konferencen her.

Professor Torben Larsen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Institut har udarbejdet notatet: Et vandløbs vandføringsevne sikres ikke af teoretisk skikkelse. Notatet kan læses her.

De samlede slides fra vandløbsfonferencen kan hentes her

Seneste nyt

Opmåling med den flowmåler, som kan lejes af Danske Vandløb (se længere nede på siden), har medført at Lindholm Å efterfølgende er blevet renset op. Se kort omtale på forsiden af Effektivt Landbrug fra 17. maj 2023 her.

Se leder fra samme avis den 19. maj 2023 her

Omtale i Landbrugsavisen fra 12. maj 2023 findes her

Målinger på Odense Å har tilsvarendemedført at Odense Å også får en oprensning. Det er omtalt i Fyens Stifttidende den 31. maj 2023, og kan læses her

Generalforsamling i Danske Vandløb 17. marts 2023

Danske Vandløb afholdte generalforsamling fredag den 17. marts 2023 kl. 10.30 hos Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Program findes her.

Inden selve generalforsamlingen havde Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for Landbrug & Fødevarer et indlæg om afvanding og fødevareproduktion. Indlægget findes her

Powerpointen, der blev brugt under første del af beretningen findes her

Powerpointen der blev brugt under anden del af beretningen findes her.

Powerpointen der blev brugt under tredje del af beretningen findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her.

Generalforsamlingen er blevet omtalt i Effektivt Landbrug den 18. marts 2023. Omtalen findes her.

Video af første del af generalforsamlingen findes her.

Video af anden del af generalforsamlingen findes her.


Kontrol af vandløbsregulativer af typen teoretisk skikkelse

Regulativer af denne type er meget udbredt i Danmark. Fordelen er at regulativet tillader en naturlig udvikling i vandløbet, men det er vanskeligt at kontollere. Derfor har Danske Vandløb skrevet en vejledning til kontrol af om regulativet er overholdt ved hjælp af programmet HEC-RAS.

 

Vejledningen, der er gratis, kan bestilles af medlemmer af Danske Vandløb ved et sende en mail til steen.rasmussen5@gmail.com, der så fremsender vejledningen og link til tilhørende videoer. Opgiv venligst navn, mailadresse og vandløbslav og navn på formand eller kasserer i dette vandløbslav.


 

Leje af flowmåler

 

Danske vandløb udlejer en flowmåler til måling af vandføring i vandløb.


Vore vandløb mangler ofte vandføringsevne, hvorved vandstandene bliver for høje.

Som led i kommunikationen med vandløbsmyndigheden, kan konkrete målinger af vandføringen være særdeles nyttige.

Måleren er en Sontek RS5 ADCP. (Acoustic Doppler Current Profiler) der udover måling af flow også udfører måling af vandløbsprofilet. Udstyret kan også ses her:


https://www.ysi.com/rs5

 

 

Udstyret kan lejes ved henvendelse til Danske Vandløb, Steen Rasmussen, tlf. 40 87 45 28 eller email: steen.rasmussen5@gmail.com

Opgiv venligst navn, mailadresse, vandløbslav og navn på formand eller kasserer i dette vandløbslav.

Normalprisen er 2.500 kr. pr dag, + moms. 


Naturbeskyttelseslovens §3

Vi har desværre en del medlemmer, der ikke har fået renset deres vandløb op over en længere periode. Når medlemmerne så endelig opnår ret til en oprensning f.eks. ved at bundkoten er overskredet i forhold til regulativet, ja så får de at vide, at oprensningen ikke kan udføres, da vandløbet ligger i et §3 område, og at det nu er groet ind i en ny tilstand! Vi kan derfor i Danske Vandløb kun kraftigt opfordre til at vandløbet opmåles minimum hvert 5. år f.eks. vha. ovenstående båddrone, og at der benhårdt gås efter at finde overskridelser i forhold til regulativet, så en oprensning kan ske mindst hvert sjette år. I øvrigt skal der rettes stor opmærksomhed på om der registreres ny §3 natur på ens ejendom. Heldigvis er det nu muligt at få besked om en ny registrering ved at tilmelde sig "Din Natur". Vejledning til dette findes her.


Vandområdeplaner var i høring til 22. juni 2022

Vandområdeplanerne var i høring til 22. juni 2022. Mht. vandløb er det især karakteriseringen af vandløb, der er ændret. Hvis det vandløb, der afvandes til, er karakteriseret som naturligt opfordres der til at indgive et høringssvar, der argumenterer for at det er stærkt modificeret eller evt. kunstigt. Til dette arbejde har Landbrug og Fødevarer fået Envidan til at udarbejde et screeningsværktøj, til at undersøge og påvise hvor modificeret vandløbet er.

Selve vejledningen findes her.

Høringsmaterialet findes her.

Derudover har Landbrug og Fødevarer oprettet en side med yderligere baggrundsmateriale som findes her

Skabelon til høringsvar hvor alt med rød tekst udskiftes eller fjernes findes her. Der tages forbehold for fejl og mangler.


Generalforsamling i Danske Vandløb 28. marts 2022

Danske Vandløb afholdte generalforsamling online den 28. marts 2022 kl. 13.00. Program findes her.

Inden selve generalforsamlingen havde Erik Jørgensen, Chefkonsulent for Vand & Natur for Landbrug Fødevarer et indlæg om vandområdeplanerne, der er i høring til 22. juni 2022. Indlægget findes her.

Powerpointen, der blev brugt under første del af beretningen ved generalforsamlingen findes her.

Powerpointen, der blev brugt under anden del af beretningen ved generalforsamlingen findes her

Generalforssamlingen er blevet omtalt i Effektivt Landbrug den 29. marts 2022. Omtalen findes her, men også her.

Video af selve generalforsamlingen findes her (ca. 720 Mb).

 


Generalforsamling i Danske Vandløb 23. marts 2021


Danske Vandløb gennemførte generalforsamlingen online den 23. marts 2021 kl. 13.00. Se hele invitationen her.  

Powerpointen, der blev brugt under generalforsamlingen findes her.

Den findes også som pdf-fil her.

Hele generalforsamlingen blev optaget, så defor findes video med optagelsen her.

Referat af generalforsamlingen findes her.


På generalforsamlingen blev der omtalt teknologi til bedre opmåling af vandløb. Det er der kommet en meget spændende artikel ud af i Effektivt Landbrug, hvor også lederen kommer med et opråb til kommunerne. Læs det hele her

Bliv medlem af Danske Vandløb

 

Foreninger og lav kan blive medlemmer af Danske Vandløb, når de kan tilslutte sig vores vedtægter herunder vores formålsparagraf.

 

Vejledning til stiftelse af vandløbslav findes her.

 

Vi har to medlemskategorier.

 

Kategori 1

 1. Landbrugsforeninger
 2. Vandløbslav
 3. Pumpelav
 4. Digelav
 5. Andre foreninger af tilsvarende slags

Kontingentet i 2024 er 35 kr.om året pr. medlem dog mindst 250 kr.

 

Kategori 2

 1. Grundejerforeninger
 2. Parcelhusforeninger
 3. Fritidshusforeninger
 4. Sommerhusforeninger
 5. Andre foreninger  af tilsvarende slags
 6. Medlemskab som enkeltperson

Kontingentet i 2023 er 8 kr. om året pr. medlem, dog mindst 250 kr.

 

Alle priser ekskl. moms

 

Indmeldelsen sker til foreningens sekretariat v. koordinator Anita Petrovic mail: dv@danskevandloeb.dk, tlf. 42 71 91 88

 

Vær opmærksom på, at opkrævning bliver sendt til din forenings kasserer. Du bedes derfor have den pågældendes navn, mailadresse og telefonnr. parat.

 

Danske Vandløbs vedtægter findes her.


Seneste nyt


Se vores seneste nyhedsbrev her.


 

Opfinder måleredskab til brug i åløbene

 

Der arbejdes konstant med metoder og redskaber, som kan sikre, at vand bortledes samtidig med at åerne kan leve op til natur-krav. Ingeniør Steen Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb og formand for Nørreålav ved Randers, har i den forbindelse opfundet et særligt måleredskab, der ved hjælp af ultralyd kan måle, hvor der er opstået propper i åløb, og forleden præsentererede han sin opfindelse for TV Østjyllands seere sammen med viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

 

Netop Gudenåen og oversvømmelser står frisk i erindringen blandt østjyderne, og både husejere og ikke mindst lodsejere har gennem årene haft store problemer med at holde vandet væk.

 

Tv Østjylland oplyser i den forbindelse, at flere mener, at myndighederne ikke overholder deres pligt til at sikre ordentlig vandgennemstrømning, og at vandgennemstrømningen er faldet med 20 procent siden 1921.

Steen Rasmussens måleudstyr kan nemt og hurtig måle, hvordan åløbet har det og dermed også, hvor der skal sættes ind, så vandet atter kan strømme uhindret. Denne målemetode er langt mere effektiv og billig end kommunernes metode med manuel opmåling foretaget af en mand med en målestok i åen

 

”Vi har jo kæmpet med kommunerne, særligt Randers Kommune, om at få noget gjort ved vandføringen, men man vil ikke gøre noget, fordi man siger, at alt er i orden. Men nu har vi gjort det her for at påvise, at der er noget galt i vandløbet,” siger Steen Rasmussen til TV2 Østjylland.

På Gudenåen ved Fladbro viste han, at måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.

På den måde kan Steen Rasmussen præcist pege på, hvor man bør gå ind og fjerne, hvad der er i vejen og danner prop.

 Man kan lave mere målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne er, siger Steen Rasmussen.

 

Mangler oprensning

Med i udsendelsen er også bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb, Hans De Neergaard.

Han forklarer, at Gudenåen over nogle strækninger af kommunen er dømt til at skulle være ”natur-å”, og det er ulovligt. Det betyder, at kommunerne ikke får renset op og vedligeholdt, og det gør at mange engarealer og ejendomme bliver oversvømmet.

Steen Rasmussens metode er nem, enkel og billig og metoden giver et langt bedre billede af åens situation, end de metoder vi hidtil har haft til rådighed, siger viceformand Thor Gunnar Kofod i indslaget. Se TV2 Østjyllands indslag her:

Steen har opfundet ny effektiv metode i kampen mod oversvømmelser | TV2 ØSTJYLLAND (tv2ostjylland.dk)

 

Hvis indslaget ikke virker kan det i stedet ses her.

 

 

Hans de Neergaard fra bestyrelsen i Danske Vandløb og viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed deltager i udsendelsen.

 

Viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, der var med på en opmåling, tilføjer: ”Ja, jeg havde en fantastisk formiddag sammen med Steen, der jo viser noget, der ikke kan misforståes og det er bare enkelt og det rigtige. Jeg breder ideen alle de steder, hvor det er muligt, og det gode er, at ingen siger noget imod. Der er faktisk ikke noget argument for ikke alt gøre det. Sidst har jeg talt løseligt med DANVA om det, og vi mødes med dem efter nytår.


Jeg kan ikke forstå, at nogen kan være imod Steens Rasmussens løsning. Den er jo usammenlignelig meget billigere og 1000 mange bedre, end det kommunen har betalt overpris hidtil. Det er uforståeligt at vandløbsmyndighederne ikke tager imod Steens løsning med begejstring, men det gør de øjensynligt ikke. Det er måske lige før, at propperne i åerne kunne fjernes for det beløb de ellers betaler for de dårlige opmålinger.


Faktum er jo, at kommunen ikke har overholdt loven i 30 år, men det lovliggør ikke deres manglende indsats. Målrettet oprensning er ikke miljøskadeligt, og kan gøre meget billigt. Man kan endda bruge Steen udstyr til at udpege, hvor man burde forbedre bunden til fordel for fiskene vilkår og gydemuligheder. Til sammenligning skulle man tro, at Randers Kommune stadig bruger “regnskabsblok, blyant, viskelæder og kugleramme””.  Se omtale i Effektivt Landbrug her.

Om os

Visioner for foreningen Danske Vandløb.


Danske Vandløb skal være en landsdækkende forening, der repræsenterer alle med vandløbsinteresser i henhold til Danske Vandløbs vedtægter.

Danske Vandløb skal være det naturlige valg som samarbejdspartner i alle spørgsmål vedrørende afvanding, regulativer og sikring af lodsejernes økonomiske og anvendelsesmæssige værdier langs vandløbene.

Danske Vandløb skal være høringsberettiget og deltage i offentlige udvalg, der behandler vandløbsinteresser.


Danske Vandløb skal være en reel og troværdig samarbejdspartner.


Vores vedtægter findes her.

Faglig viden

Klimaændringer


For at gøre opmærksom på at mange af vore vandløb skal føre dobbelt så meget vand i 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990 har Danske Vandløb haft foretræde for Miljø- og Fødevarerudvalget. Powerpointen brugt til foretrædet findes her


For at give indsigt i hvor meget vores vandløb kan håndtere i dag og i fremtiden har Danske Vandløb udarbejdet et regneark, hvor man kan indtaste forudsætninger for et givet sted på et vandløb, og bagefter se hvor meget vand det kan håndtere med mere.

kræver handling


Selve regnearket bygger på Mannings formel, som du kan læse mere om her. Regnearket kan downloades her. Et tilsvarende regneark for rørlagte strækninger, som i princippet også kan bruges til drænledninger, kan downloades her. Forslag til forbering af vandføringsevnen i en given kanal kan findes her


I flere kommuner opleves problemmer med afledning af vand i sommerhusområder. Dette er bl.a sket i Varde Kommune. Derfor har kommunen udarbejdet en drejebog for vandhåndtering i kommunen, der kan bruges som værktøj til at afhjælpe problemstillinger med oversvømmelser i sommerhusområderne. Drejebogen findes her

Danske Vandløbs bestyrelse

Helge Danneskiold-Samsøe

Formand

Landmand


Græshavevej 33

4920 Søllested

Lolland Kommune

Region Sjælland

Tlf. 54 94 41 02

Mobil: 25 15 29 66

E-mail: h_danneskiold@yahoo.dk


Lars Egedal

Steen Rasmussen

Næstformand

Landmand


Højtoften 6

9600 Års

Viborg Kommune

Region Midtjylland

Mobil: 40 87 45 28

Email: sr@steensbo.dk


Poul B. Christensen

Vagn Sørensen

Kasserer

Landmand


Gudum Bygade 25

9280 Storvorde

Aalborg Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 25 11 42 29

Email: vagngudum@waoomail.dk


Lars Olsen

Sekretær

Landmand


Vibensholmsvej 7

2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune

Region Sjælland

Mobil: 23 24 78 77

E-mail: lars.egedal@freddal.dk


Niels Grønnegaard

Suppleant

Landmand


Stengadevej 42

5953 Tranekær

Langeland Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 20 23 45 47

E-mail:

helleogniels@paradis.dk


Suppleant fra region Hovedstaden

Suppleant

Landmand


Vej

Postnr. By

Kommune

Region Midtjylland

Tlf.

Mobil:

Email:


Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vranderupvej 92

6000 Kolding

Kolding Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 26 36 84 23

Email: frueholt@profibermail.dk


Jørgen Dalgaard

Suppleant

Landmand


Tingjellingevej 2

4262 Sandved

Næstved Kommune

Region Sjælland

Tlf. 55 45 60 80

Email: fam@jpdal.dkMulig plads til Landbrugsorganisation

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vej

Postnr. By

Kommune

Region Midtjylland

Tlf.

Mobil:

Email:


Suppleant

Landmand


Louisendalvej 5

9240 Nibe

Aalborg Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 61 74 09 12

Email: olsen.louisendal@email.dk

Peter Søgård Mortensen

Suppleant

Landmand


Vej

Postnr. By

Kommune

Region Midtjylland

Tlf. 

Mobil:

Email: 


Mulig plads til Landbrugsorganisation

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vej

Postnr. By

Kommune

Region Midtjylland

Tlf.

Mobil:

Email:


Udtalelser

Helge

De østdanske vandløb skal ifølge Geus føre dobbelt så meget vand i perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990. Vores nuværende vandløb har ikke denne kapacitet og det vil medføre oversvømmelser.

Steen

Om forslag til nyt regulativ for Skive Å: Man kan sige at forslaget vil betyde, at store områder oversvømmes og forsumper. Det rammer alle, der bor tæt ved åen eller har jord i nærheden.

Sekretariat

Telefon 42 71 91 88, e-mail DV@danskevandloeb.dk

Mandag-fredag


10:00 - 14:00


Lørdag


Lukket


Søndag og helligdage


Lukket


Kontakt os